Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên:

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Lê Văn Hà

Giám đốc

0905934139

 

02

Nguyễn Tấn Đình

Giáo viên

01683704742

 

03

Đặng Thúy Hồng

Nhân viên

0986197405

 

04

Lưu Thị Lệ

Nhân viên

0905995474

 

05

Lê Phạm Minh Trâm

Giáo viên

01649559373