Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

 Võ Thị Thanh Truyền

Hiệu trưởng

01238381265

0935 236 149

Thanhtruyenps81@gmail.com

2

 Bạch Thị Thu Hà

P. Hiệu trưởng

0917 718 374

0943 511 636

 

3

Từ Thị Thùy Huy

Kế toán

0947 781 900

Huyqxqs82@gmail.com

4

 Hồ Thị Đêm

Giáo viên

01244917160

 

5

Bùi Thị Hiệp Vân

Giáo viên

0913 675 900

 

6

 Vũ Thị Thoi

Giáo viên

01684220010

 

7

Pra Thanh Hảo

Giáo viên

0986 264 758

 

8

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

0974 293 345

 

9

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

01657555226

 

10

Hồ Thị Thùy

Giáo viên

01202500693

 

11

 Lê Thị Ánh Hà

Giáo viên

0932 533 221